Vedtægter

Klubben er etableret 23. marts 1999
Vedtægterne er sidst revideret i februar 2017

 • 1. Navn og hjemsted
 • 2. Formål
 • 3. Medlemskab
 • 4. Indmeldelse
 • 5. Udmeldelse
 • 6. Kontingent
 • 7. Restance
 • 8. Udelukkelse og eksklusion
 • 9. Ordinær generalforsamling
 • 10. Dagsorden
 • 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.
 • 12. Ekstraordinær generalforsamling
 • 13. Bestyrelsesvalg
 • 14. Tegningsret
 • 15. Regnskab
 • 16. Revision
 • 17. Vedtægtsændringer
 • 18. Klubbens opløsning

 

§ 1. Navn og hjemsted

Floorballklubben HG/Næstved Dragons, der har hjemsted i Næstved kommune, er stiftet den 23. marts 1999.

HG/Næstved Dragons er en underafdeling af Herlufsholm Gymnastikforening (HG). Formanden er til enhver tid født medlem af HG´s hovedbestyrelse, og har mødepligt.

HG/Næstved Dragons er tilsluttet Dansk Floorball Union (Floorball Danmark) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

Tidligere navne:

23.03.1999 – 04.04.2008 Herlufsholms Gymnastikforenings Floorball (HG Floorball)

04.04.2008 – 26.02.2016 HG/Næstved Floorball

26.02.2016 – HG/Næstved Dragons

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at dyrke floorball samt på anden måde virke for denne idræts fremme.

 

§ 3. Medlemskab

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 1år.

Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. Ved medlemskab af HG/Næstved Floorball tegner man sig for 2-5 timers frivilligt arbejde i foreningen per sæson.

 

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende, og prøvetiden er en måned.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

 

§ 6. Kontingent

Kontingent for alle klubbens medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7. Restance

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste.

Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel, beviseligt, strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde, beviseligt, har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes DaFU.

§ 9. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Kontingentrestance skal senest være betalt 1 uge før generalforsamlingen afholdelse. Medlemmer der ikke har indbetalt

kontingentrestance senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse har ikke stemmeret.

Passive medlemmer skal dog have været medlem af klubben i mindst et år.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse på Hg/Næstved floorballs hjemmeside og i klubhuset. Hvis dette ikke forefindes, skal det ophænges på træningssteder hvori HG/Næstved floorball træner. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen kan også ske som mail til klubbens medlemmer.

Ved indmeldelse af nyt medlem skal der være mulighed for at vælge hvordan man ønsker at modtage indkaldelsen til generalforsamlingen. Det som afkrydsning i enten mail eller som brev.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 10. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse:

Ulige år: Formand.

Lige år: Næstformand og Kasserer.

 1. Valg af suppleant.
 2. Valg af revisor.
 3. Valg af revisorsuppleant.
 4. Eventuelt.

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18.

 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer der er fyldt 16 år, som ikke er kontingentrestance.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der ligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

Referatet fra generalforsamlingen udsendes til medlemmer af klubben senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdelse.

 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13. Bestyrelsesvalg

For at sikre uafhængighed i bestyrelsen skal der altid være en kreds af formelt og reelt uafhængige personer, der træffer økonomiske og juridisk bindende dispositioner. Dette indebærer bl.a., at et flertal af medlemmerne af bestyrelsen, og at formand og kasserer skal være formelt og reelt uafhængige personer. Disse personer må således bl.a. ikke være i nær familie med hinanden.

 

Ved nær familie forstås forældre, søskende, ægtefælle, samlivsfælle, børn, herunder også børn af ægtefælle eller samlivsfælle.

 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, og en kasserer samt en suppleant. Suppleanten vælges for et år ad gangen, de øvrige vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

Formanden er på valg i ulige år. Næstformanden og kasserer er på valg i lige år.

 

§ 14. Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 dele af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

Over bestyrelsens handlinger føres der protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- kræves dog underskrift af både formand og kasserer.

Formanden og kassereren har tegningsretten overfor det offentlige.

Formanden og kassereren har sammen tegningsretten overfor pengeinstitutter.

Formanden og kassereren skal begge underskrive det årlige regnskab.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person.

 

§ 15. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1.marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

 

§ 16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17. Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 18. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at herunder er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

 

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i klubbens hjemstedskommune.